ست ۱۰ تایی ظروف غذا ۱۰ نفره

HARD 10 - KSK-WH10

ظروف آلومی نیومی Anodize شده که وسایل آشپزی ایمن و پاکیزه ای را برای آشپزی های خارج از خانه، فراهم میسازد. این مجموعه، جوابگوی نیاز ۱۰ نفر خواهد بود. مجموعه ای از اکثر ظروف موردنیاز پخت و پز و پذیرایی.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

ست ۱۰ تایی ظروف غذا ۱۰ نفره
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.