سرشعله صنعتی Cook Mate Gas Torch

Cook Mate Gas Torch - KT-1209

این مدل سرشعله صنعتی، برای آشپزی و دکوراسیون غذا، قابل استفاده میباشد. سیستم ایمن ضدآتش موجود، موجب عبور بی خطر بخار داغ گاز از لوله این سیستم مگردد که این توانمندی، باعث عدم نیاز به پیش گرمایش گردیده است. دارای انتخاب شدت و ضعف شعله.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سرشعله صنعتی Cook Mate Gas Torch
  • گاز بوتان نازلی
  • مصرف 106 گرم بر ساعت برابر 1.270 کیلو کالری.
  • کلید احتراق پیزو.
  • قابلیت چرخش 360 درجه.