طناب ROCK UP 10 60m

ROCK UP 10 - MIX 1686

ضد سایش.محکم و قوی. نرم و نازک. مناسب ستگ نورد های آشنا به این حرفه. LOW IMPACT، حذف مراحل تولید در کارخانه و اینکه حرارت کمتری دیده اند و به سلامت بافت اهمیت بیشتری داده شده است. شکل ظاهری و خصوصیات فنی خود را برای مدت طولانی، حفظ می نماید. با قطر۱۰ میلیمتر و بارشته مرکزی کابلی. ایده آل برای باشگاه ها.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب ROCK UP 10 60m
  • وزن برمتر: 63 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 820 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 8
  • کشش: 38%
  • تعدادرشته: 40
  • به اندازه 60 متر