طناب ROCK UP 9.8 200m

ROCK UP 9.8 - MIX 1685

ضدسایش.محکم و قوی. نرم و نازک. مناسب ستگ نوردهای آشنا به این حرفه. LOW IMPACT، حذف مراحل تولید در کارخانه و اینکه حرارت کمتری دیده اند و به سلامت بافت اهمیت بیشتری داده شده است. شکل ظاهری و خصوصیات فنی خود را برای مدت طولانی، حفظ می نماید. با قطر ۹.۸میلیمتر و با رشته مرکزی کابلی.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب ROCK UP 9.8 200m
  • وزن برمتر: 61 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 810 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 6
  • کشش: 37%
  • تعدادرشته: 40
  • در اندازه 60 متر