ظرف HARD 7,8

HARD 7,8 - KN8CW0103

ظروف آلومی نیومی Anodize شده که وسایل آشپزی ایمن و پاکیزه ای را برای آشپزی های خارج از خانه، فراهم میسازد. این مجموعه، جوابگوی نیاز ۷ الی ۸ نفر خواهد بود. مجموعه ای از اکثر ظروف موردنیاز پخت و پز و پذیرایی.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

ظرف HARD 7,8
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.