چنگال بزرگ آشپزخانه

- KKW-1202
محصول موجود است.

ویژگی های محصول

چنگال بزرگ آشپزخانه
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.